Výkazy a štatistiky

Intrastat

Povinnosť predkladať hlásenie INTRASTAT-SK (tzv. úplné hlásenie) má každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v SR (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar EU v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
Táto povinnosť sa pri prijatí týka aj verejnoprávnych inštitúcií, štátnych orgánov, orgánov samosprávy, ak im vznikla povinnosť registrovať sa pre DPH z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.
V INTRASTAT-SK hláseniach je potrebné vykazovať tovar podľa položky kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu zaslania alebo určenia, krajiny pôvodu (pri prijatí), druhu obchodu, dodacích podmienok a podľa druhu dopravy.
Prah oslobodenia pre rok 2013 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR.
  Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.
Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát je vo finančnom účtovníctve prehľadné usporiadanie všetkých výnosov a nákladov za určité obdobie, ktoré ukazuje aj výsledok hospodárenia za toto obdobie, ktorý je rozdielom týchto výnosov a nákladov. Tvorí jednu z častí účtovnej závierky.

Súvaha

zodpovedá podniku dve základné otázky:

1. Aký je bohatý, čiže aký má majetok
2. O čo sa stal bohatším/chudobnejším, čiže ako sa zmenil stav majetku
Aby ich mohol zodpovedať, musí svoj Ma stále preverovať, na čo slúži inventúra. Súvaha zobrazuje majetok podľa formy a účelu (aktíva) a jeho zdroje (pasíva) v peňažnom vyjadrení k určitému dňu, pričom je dodržaná súvahová rovnováha t.j. aktíva = pasíva. Môžeme povedať aj že súvaha je výkaz hodnôt vlastnených aktív a nevyrovnaných záväzkov zostavovaný k určitému časovému okamihu.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.