Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo spracovávame online, v programe Money S3 s možnosťou využitia zdielania dát.

Klientovi je umožnené pripojenie na náš server, alebo sa my pripojíme na server klienta. Klient má dáta k dispozícii vždy keď ich potrebuje.

Účtovné doklady odovzdáva klient v dohodnutých časových intervaloch v kanceláriách našej spoločnosti, kde je zároveň aj účtovníctvo spracovávané.

Účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy.

V rámci podvojného účtovníctva vedieme účtovný denník, hlavnú knihu, knihu vystavených (odberateľských) faktúr, došlých (dodávateľských) faktúr, záväzkov, pohľadávok, bankových dokladov, pokladničných dokladov, saldokonto. Spracujeme ročnú účtovnú závierku so všetkými povinnými prílohami – Výkaz ziskov a Strát, súvaha, poznámky a daňové priznanie k dani z príjmu PO.

V rámci jednoduchého účtovníctva vedieme peňažný denník, bilanciu, knihu vystavených (odberateľských) faktúr, knihu došlých (dodávateľských) faktúr, knihu záväzkov, knihu pohľadávok, knihu bankových dokladov, knihu pokladničných dokladov. Spracujeme ročnú účtovnú závierku so všetkými povinnými prílohami – Výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch a daňové priznanie k dani z príjmu FO.

Platiteľom DPH spracujeme daňové priznanie k DPH, kontrolný ako aj súhrnný výkaz k DPH.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.